Keahlian adalah tertakluk kepada terma dan syarat persatuan. Segala maklumat di dalam borang ini adalah dikategorikan sebagai rahsia, tertakluk kepada budi bicara pemohon dan pihak persatuan. Pemohon akan dihubungi pihak urusetia untuk kad keahlian dan sebagainya seperti yang telah ditetapkan oleh PeKOMIK, terima kasih.

Membership is subject to the terms and conditions of association. All information on this form is classified as confidential, subject to the discretion of the applicant and the association. Applicants will be contacted by the secretariat for a membership card, etc. as specified by PeKOMIK, thank you.